הגבלת חשבונות ולקוחות, ומה תוכלו לעשות בעניין

הגבלת חשבונות ולקוחות, ומה תוכלו לעשות בעניין

הגבלת חשבון והגבלת לקוח במערכת הבנקאית, משליכות באופן ישיר על הפעילות בחשבון ועל סיווג הלקוח.

הרעיון הוא התראה והרתעה; גם צמצום משיכת שיקים ללא כיסוי, וגם הטלת סנקציה מנהלית על אלה שחטאו בכך.

שיק ללא כיסוי הוא בעצם שיק שסורב: הוא לא נפרע כי לא היה בחשבון כיסוי מספיק (אכ"מ = אין כיסוי מספיק), והבנק לא היה חייב לפרוע אותו מכוח הסכם עם המושך. מבחינת הבנק, לא רלוונטי אם הייתה סיבה נוספת לסירוב או אם הלקוח נתן הוראת ביטול; הבנק מונה, בכל חשבון, את מספר השיקים שסורבו בו.

אילו סוגי הגבלות ניתן להטיל על חשבון הבנק שלי?

 1. חשבון מוגבל – חשבון שבמשך שנה נמשכו ממנו עשרה שיקים או יותר, ללא כיסוי – יוגבל לשנה. אולם אם חלפו פחות מחמישה עשר ימים בין השיק הראשון שסורב לבין השיק העשירי שסורב – לא יוגבל החשבון; זאת כדי להגן על לקוחות, שמספר משמעותי של שיקים סורב בחשבונם כאירוע חד-פעמי ויוצא דופן.

  הוגבל חשבון הבנק שלי. מה ההשלכות?
  א. אם הוגבל חשבון הבנק שלכם, יאסר עליכם למשוך שיקים על חשבון זה בתקופת ההגבלה – כלומר, שיקים שימשכו בתקופה זו לא יכובדו על ידי הבנק. זה לא משפיע על חשבונות אחרים שלכם; אם יש לכם חשבון נוסף, שלא הוגבל, אין מניעה שתמשיכו למשוך ממנו שיקים.
  ב. לא תוכלו לפתוח חשבון חדש שנמשכים עליו שיקים, בכל בנק שהוא. האיסור חל רק לגבי חשבון מטבע ישראלי.
  ג. לא תוכלו להתמנות למיופה כוח או למורשה חתימה בחשבון חדש שנמשכים עליו שיקים.
  אגב, גם אם אתם לקוחות מוגבלים, אתם יכולים לפתוח חשבון רגיל, ללא שיקים, כל עוד אין מניעה אחרת לפתיחתו. כמו כן, אתם רשאים להמשיך לעבוד בחשבון המוגבל במזומן ולקבל אליו הפקדות – זאת אומרת, אתם יכולים לעשות כל פעולה שאינה משיכת שיקים מהחשבון.

  כאמור, תקופת ההגבלה היא שנה אחת. החל מהיום שצוין בהודעת הבנק בנוגע להגבלת חשבונכם, ולפחות חמישה עשר ימים לאחר היום שבו נשלחה אליכם ההודעה. ממועד משלוח הודעת ההגבלה ובמשך חמישה עשר ימים לאחר מכן, החשבון נכנס למצב המתנה לפני כניסת ההגבלה לתוקף – שבו הבנק לא רשאי לפתוח לכם חשבון שיקים.

  ההגבלה מוטלת על החשבון ועל בעלי החשבון הרשומים בבנק ביום שבו התמלאו התנאים להטלת ההגבלה, ואין זה משנה מי מבין השותפים משך את השיקים שסורבו. ההגבלה לא תחול על מיופה כוח בחשבון, אף אם הוא זה שחתם על השיקים שסורבו בגלל חוסר כיסוי.

 1. הגבלה חמורה – לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות הוא אחד משניים:
  א. לקוח שחשבונו הוגבל, ובמהלך תקופת ההגבלה, הוגבל חשבון נוסף שלו;
  ב. מי שהיה לקוח מוגבל בעבר, וחשבונו הוגבל שוב בתוך שלוש שנים מסיום התקופה האחרונה שבה היה לקוח מוגבל. לא משנה אם מדובר באותו חשבון שהוגבל או בשני חשבונות שונים על שם אותו לקוח.

  הוכרזתי כלקוח מוגבל בנסיבות מחמירות. מה ההשלכות?

  א. ההשלכה המרכזית היא הגבלת כל חשבונות השיקים המתנהלים על שמכם. כמו כן, יוגבלו כל החשבונות המשותפים לכם ולאחרים, והחשבונות שבהם אתם מיופי כוח. לא יוגבלו חשבונות שבהם אתם מורשה חתימה.
  ב. לא תוכלו למשוך שיקים משום חשבון שלכם.
  ג. לא תוכלו לפתוח חשבון חדש שנמשכים עליו שיקים, בכל בנק שהוא. האיסור חל רק לגבי חשבון במטבע ישראלי שמושכים עליו שיקים.
  ד. לא תוכלו להתמנות למיופה כוח או למורשה חתימה בחשבון חדש שנמשכים עליו שיקים.

  אולם, בדומה להגבלת חשבון – כן תהיו רשאים לפתוח חשבון רגיל, ללא שיקים, כל עוד אין מניעה אחרת לפתיחתו. כמו כן, תוכלו להמשיך לעבוד בחשבון המוגבל במזומן, לקבל אליו הפקדות ולעשות כל פעולה שאינה משיכת שיקים על החשבון.

  תקופת ההגבלה של לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות היא שנתיים.

  כשלקוח נחשב מוגבל בנסיבות מחמירות, יוגבלו גם חשבונות של לקוחות אחרים, שבהם הוא מיופה כוח. כלומר, באותם חשבונות לא ניתן יהיה למשוך שיקים. מה יעשה בעל חשבון שהוגבל בגלל מיופה כוח? הוא יכול להודיע לבנק על ביטול ייפוי הכוח, וכתוצאה מכך תתבטל גם הגבלת החשבון שבו היה מיופה הכוח.

  למעשה, לקוח שהוגבל בנסיבות מחמירות – יוגבלו כל חשבונותיו, חשבונות המשותפים לו ולאחרים, אף אם מהחשבון המשותף לא סורבו שיקים עקב אי כיסוי. אגב, מהחשבון המשותף לא ניתן למשוך שיקים בשל ההגבלה, אבל שותף שהוא עצמו אינו לקוח מוגבל – כן יהיה רשאי למשוך שיקים בחשבונות אחרים שלו ולפתוח חשבון שיקים חדש.​

 1. לקוח מוגבל מיוחד – זו הגבלה בנסיבות מיוחדות שניתן להטיל במצבים הבאים:
  א. במקרים בהם רשות ההוצאה לפועל רואה חייב כ"משתמט מתשלום חובותיו", או כשהוא חייב כספי מזונות.
  ב. מי שיש להם חובות לרשויות ממשלתיות ולגופים ותאגידים נוספים, והם הוגבלו על ידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות.
  ג. חייבים שהוגבלו על ידי בתי משפט בהליכי פשיטת רגל.
  ד. אדם שבית דין רבני נתן נגדו צו הגבלה.

  ההגבלה במקרים אלו תימשך בין שנה לחמש שנים – מי שתקבע את משך התקופה היא הרשות המוסמכת שהטילה את ההגבלה. מעבר לכך, דינו של לקוח מוגבל בנסיבות מיוחדות כדין לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות.

  בנק ישראל מפרסם באתר האינטרנט שלו את פרטי החשבונות של לקוחות מוגבלים בנסיבות מיוחדות ואת מועדי סיום תקופות ההגבלה – מבלי לציין את פרטיהם האישיים.

  אם הוטלה עליכם הגבלה בנסיבות מיוחדות, כדי להסירה תצטרכו לפנות לגורם שהטיל את ההגבלה: בית המשפט, בית הדין הרבני, או רשות האכיפה והגבייה.

השלכות נוספות כתוצאה מכל אחת מההגבלות שלעיל:

 1. אם הוטלה עליכם אחת מההגבלות שצוינו, הבנק יהיה רשאי לבטל לכם כרטיסי אשראי. ביטול הכרטיס נובע לרוב ממצבכם הכספי, שבדרך כלל מוביל לסירוב השיקים ולהטלת ההגבלה. ביטול כרטיס אשראי הוא במסגרת ההחלטות העסקיות של הבנק.
 2. אי הנפקת כרטיס דביט: כרטיס דביט (דיירקט) הוא כרטיס חיוב שהבנק מחויב להנפיק לכל לקוח, לרבות לקוח מוגבל, לצורך ביצוע תשלומים באופן מידי.
 3. הבנק יוכל לסרב להעניק לכם אשראי, כגון: הלוואות, משכנתאות, מסגרות אשראי וכיו"ב – גם לאחר סיום ההגבלה. גם סירוב זה הוא בתחום השיקולים העסקיים של הבנק.
 4. מידע על ההגבלה יועבר ללשכות האשראי: מידע זה יוכל לעמוד לרשות נותני אשראי חוץ בנקאי (שאף הם יכולים לסרב להעניק אשראי ללקוחות מוגבלים) ובתי עסק שונים.

הוטלה עליי הגבלה מול הבנק. מה אפשר לעשות?

 1. אם אתם סבורים שהוטלה עליכם הגבלה שלא כדין, רצוי ראשית לברר את העניין בסניף שבו מתנהל החשבון.

  הבנק רשאי לתקן טעות שעשה – ככל שמדובר בטעות שלו ולא שלכם. הסיבות יכולות להיות קשורות למניין השיקים, לטופסי שיקים שבוטלו קודם שנמשכו, להסכמים מוקדמים עם הבנק ולטעויות אחרות הקשורות בשיקים שהוחזרו. מצבכם הכלכלי או קשיים אחרים שלא קשורים ליחסים עם הבנק לא מהווים סיבה לתיקון הטעות.

  אם הודיע הבנק בטעות על הגבלה – יתקן את הטעות ויודיע על כך לבנק ישראל, וההגבלה תתבטל.

 1. הליך הסרת הגבלה ייעשה באמצעות ערעור לבית משפט השלום.

  אם בית משפט השלום דוחה את הערעור שלכם – תוכלו לערער על ההחלטה לבית המשפט המחוזי ולבקש עיכוב ביצוע של פסק הדין; בינתיים בית המשפט המחוזי יבחן את הטעות ויתכן שיבטל את החלטת בית משפט השלום.

 1. עם סיום ההגבלה, תוכלו לשוב ולפעול בחשבונכם כפי שפעלתם לפני שהוא הוגבל. מעשית, זה אומר שלא תהיה מניעה חוקית למשוך שיקים ולפתוח חשבון שיקים. אולם, קחו בחשבון שהנפקת שיקים ומתן אשראי הם לא שירותים שהבנק חייב לתת לכם כלקוחותיו. כלומר, העניין נתון לשיקול דעתו העסקי של הבנק, והעובדה שהוגבלתם בעבר, עלולה להשפיע על החלטותיו בעניינים אלה.
 2. את המידע שקיבלו הבנקים אודות ההגבלה, הם לא רשאים לשמור – ואסור להם לשמור אותו או להשתמש בו לאחר חלוף תקופה של 3 שנים ממועד סיום ההגבלה. לעומת זאת, הבנק שהגביל אתכם כן רשאי לשמור את המידע ללא הגבלת זמן (אך בעניין זה יתכנו שינויים במדיניות).​
 3. חשוב לדעת שאי פירעון שיק בשל הגבלת חשבון, עדיין מאפשר לאוחז בשיק לתבוע את הסכום הנקוב בו. כלומר, האדם שהפקיד את השיק, והיה אמור לקבל עבורו כסף, אך השיק סורב – יוכל לתבוע מכם סכום זה, וזאת בנפרד מסוגיית ההגבלה ויחסיכם מול הבנק.
המידע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי והוא בגדר מידע כללי בלבד.

שתף עמוד זה:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

שירותיות

פריסת תשלומים נוחה

100% לקוח

יחס אישי

לקוחות ממליצים

דילוג לתוכן