מדיניות פרטיות

בעל האתר https://lawah.co.il/  (להלן "האתר")  מכבדים את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט אותו הם מנהלים ומפעילים. לכן מפורסמת להלן מדיניות האתר להגנת פרטיות הגולשים באתר ואשר בעלי האתר מתחייבים לפעול לפי מדיניות זו.

להלן יוסבר כיצד נוהגים בעלי האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכן באיזה מידה ולאיזה צורך נעשה שימוש במידע הנמסר בידי המשתמשים באתר או נאסף בעת השימוש בו.

מדיניות פרטיות זו ערוכה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

 1. בעת השימוש באתר ובשירותיו נאסף מידע מגוון אודות המשתמש. המידע יכול לזהות את המשתמש באופן אישי בהתאם לנתונים אשר יוזנו בידיו. בנוסף נאסף מידע אשר אינו נשמר יחד עם משתמש מזוהה והוא כולל ברובו מידע ונתונים סטטיסטיים ומצטברים הקשורים באופן הגלישה באתר הנאסף באופן אוטומטי ובהתאם להסכמת המשתמש. חשוב להדגיש, אין כל חובה שבדין המחייב את המשתמש למסור מידע כלשהו לבעלי האתר.
 2. בשירותים הדורשים הרשמה, כולל הרשמה לרשימת דיוור, משתמשים יידרשו לגלות מידע הנחוץ לשם תיעוד ההרשמה, פרטי כתובות להעברת הדיוור ומידע נוסף הנחוץ במישרין לשם מתן השירות. עוד על הרשמה לרשימת דיוור, ראה בתקנון האתר.
 3. נתונים שנאספו בידי האתר יישמרו במאגר המידע של האתר. המידע נשמר על גבי שרתי אחסון בישראל או מחוץ לה והמשתמש מסכים כי שמירת המידע יכולה להיות גם מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
 4. בעלי האתר מתחייבים כי השימוש אשר יעשו במידע שנאסף הוא רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין ועל מנת לאפשר למשתמש להשתמש בשירותים שונים באתר האינטרנט ו/או לנתח, לשפר ו/או להעשיר את התכנים המוצעים באתר ו/או לשנות ו/או להתאים ו/או לבטל שירותים ותכנים ו/או להתאים את המודעות שיוצגו באתר לנוחיות המשתמש ו/או לצרכי שמירה ובקרה על כללי ונהלי האתר אשר מופיעים בתקנון.
 5. בעלי האתר מתחייבים שלא להעביר לצדדים שלישיים פרטים ו/או מידע שנאסף למעט בהתאם לפנייתו האישית של המשתמש ו/או לצרכי הליכים משפטיים שבין בעלי האתר למשתמש המחייבים חשיפת פרטיי המשתמש ו/או אם משתמש יבצע פעולות המנוגדות לדין באמצעות האתר ו/או בהתאם לצו שיפוטי ו/או בעת העברת פעילות האתר לצד שלישי או תאגיד מטעמו או מי מטעמו ו/או לצורף גיבוי או תחזוקה של האתר בידי מי מטעם בעלי האתר.
 6. שימוש בכלי עוגיות: האתר משתמש לצורך תפעול שוטף ותקין בכלים מסוג "עוגיות" (Cookies) וזאת לשם איסוף נתונים סטטיסטיים על המשתמשים ואודות השימוש באתר, לשם אימות פרטים, התאמת הגלישה למשתמש ולצרכי אבטחת מידע. הנך רשאי להימנע משימוש האתר בכלי עוגיות באמצעות הדפדפן.
 7. אתר זה רשאי להתיר לאחרים מטעמו לנהל את הפרסומים והפרסומות אשר יופיעו באתר. פרסומים אלו יכולים להיות מוטמעים בידי מחשבים של צדדים שלישיים ואשר יכול ויעשו אף הם שימוש בתוספים מסוג עוגיות או דומיהם. תוספים אלו מאפשרים התאמה של פרסומות באתר בהתאם לאופי הגלישה שלך באתר. שימוש שיעשו צדדים שלישיים בתוספי העוגיות כפופים למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים ואינם קשורים לאתר זה.
 8. בעלי האתר עושים מאמצים לשם צמצום וחשיפה בלתי מורשית למידע הנעשה וזאת באמצעות מערכות ונהלים עדכניים. עם זאת, אין באמצעים אלו להעניק בטחון מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע ובעלי האתר אינם מתחייבים כי השימוש באתר חסין מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בידיו. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע ומסכים לקיומו של סיכון כאמור.
 9. המשתמש זכאי, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 לעיין במידע שעליו והמוחזק במאגר המידע של בעלי האתר וכן רשאי, באם מצא כי המידע ביחס אליו אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פניות בעניין מידע אישי של משתמש ניתן להפנות למנהל האתר בדוא"ל law@gmail.com.
 10. מידע המשמש לצורך פניה אישית למשתמש מותר על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש כי יימחק. לשם כך יש לפנות בכתב למנהל האתר לשם מחיקת המידע. יוודע כי גם לאחר מחיקת המידע כאמור יהיו בעלי האתר רשאים להותיר רשומות ותיעוד לשם הצגת הסרת הרישום על פי כל דין.
 11. בעלי האתר יהיו רשאים לעשות שינוי במדיניות זו בכל עת ובעת שינויים מהותיים הנוגעות לשימוש במידע אישי הנמסר בידי משתמשים שינויים כאמור יערכו רק לאחר מתן הודעה על כך בעמוד הבית של האתר כ-14 ימים לפני מועד השינויים.
 12. משתמש הסבור כי פרטיותו נפגעה בשל פעילות האתר, מוזמן לפנות לבעל האתר בקישור Avishagh.law@gmail.com ולפרט את נסיבות הפגיעה. בעל האתר יבררו את פניית המשתמש וישיב לה תוך זמן סביר מקבלתה.

לקוחות ממליצים

דילוג לתוכן