תקנון אתר

ברוכים הבאים לאתר "lawah.co.il" (להלן – האתר).

 1. הסכמה לתנאיי השימוש
  אנו מפצירים בך לקרוא תנאים אלו בקפידה.
  • אם אתה משתמש באתר שלנו, המסמך הזה מיועד עבורך והיא חלה על כל התוכן שבאתר וכן בכל תכתובת בדואר האלקטרוני בין האתר.
  • בבקשה קרא את התנאים שכאן – השימוש באתר והכניסה אליו הם תחת התנאים המפורטים בתקנון זה ובעצם השימוש באתר, בתוכן ו/או בשירותים המוצעים בו, אתה מצהיר כי קראת והבנת את תנאי השימוש הבאים ומסכים לתנאים המפורטים בהם ("תנאי השימוש").
  • אם אינך מסכים לתנאי השימוש, חלקם או כולם, הנך מחויב, באופן מיידי, שלא להיכנס לאתר, להתחבר אליו ולהשתמש בתוכן ו/או בשירותים המוצעים בו, בכל אופן שהוא.
  • תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות והסכמי ההתקשרות שבאתר זה מנוסחים, ככלל, בלשון זכר אך מכוונים לכל המגדרים.
  • תנאים אלו חלים על כל שימוש באתר ובתכנים שבהם ובעשיית שימוש בהם מכל פלטפורמה או חומרה שהיא לרבות מכשירי מחשב ומכשירי תקשורת אחרים, בין אם השימוש נעשה ברשת האינטרנט או בכל דרך תקשורת קיימת.
  • הכותרות המובאות בתנאי השימוש מובאים לצרכי נוחות ואין לפרש אותן או את תוקפן כחלק מתנאיי השימוש.
 1. האתר, התוכן והשירותים המוצעים
  • אתר זה מציג ומציע לשימוש מקוון מידע לגולשים בישראל (להלן: "האתר").
  • אתר זה הנו בבעלות עו"ד אבישג הורוויץ (להלן: "בעלי האתר").
  • בשימוש או עיון באתר הנך מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
  • בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתם הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
  • רשומות המחשב של האתר בדבר שימוש בו יהוו ראיה לנכונות הפעולות שבוצעו באתר בידי משתמשים רשומים ומזדמנים.
  • השימוש באתר אינו מוגבל בגיל. אם זאת, אם ראיתם תוכן פוגעני או שאינו ראוי, הנכם מוזמנים לצור עימנו קשר ואנו נבדוק את התוכן.
  • בעלי האתר עושים ככל יכולתם לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות. בעלי האתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מהסתמכות על המידע שבאתר ו/או פעולות אשר משתמשים יבחרו לעשות בעקבות מידע זה. בנוסף, באתר מפורסמים כתבות, פרסומות ותוכן המוזנים בידי גורמים החיצוניים לצוות האתר ואשר אין לבעלי האתר שליטה בתוכן הפרסום ולא תהיה אחראית לו.
  • בעלי האתר רשאים לעדכן את התוכן, תנאיי השימוש, הגישה לדפים השונים וכל פרט אחר וזאת מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.
  • האתר מנגיש לציבור תוכן משפטי. התוכן המונגש אינו מהווה תחליף לייעוץ ספציפי עם יועץ או נותן שירותים ואינו מצמיח לבעלי האתר אחריות בגין כל נזק אשר ייגרם לציבור בגין הסתמכות על תוכן זה. העושה שימוש ו/או המסתמך על התוכן שבאתר עושה זאת באחריותו ומרצונו החופשי ומוותר בזאת על כל טענה כלפי בעלי האתר ביחס להסתברות מעשיו או החלטותיו בגין המידע שבאתר זה.
  • אתר זה מיועד למשתמשים בישראל ומותאם, הן מבחינת תוכן והן מבחינת מבנה האתר ולדיני מדינת ישראל. לא תשמע כל טענה של תחולת דין זר בקשר עם השימוש באתר.
 2. שימושים אסורים: אינך רשאי (בעצמך או בידי אחר): (א) לנצל את האתר, בתוכן או בשירותים המוצעים בהם למטרות לא חוקיות, לא מוסריות, לא מורשית, לנצל לרעה או לערוך שימוש לא סביר או מסחרי באתר או במוצריו; (ב) להשתמש בשירותים ו/או בתוכן ו/או בקניינם של בעלי האתר ללא הסכמה מפורשת ו/או רישיון מתאים מטעם בעלי האתר בכתב ומראש; (ג) לפגוע או לשבש את פעולת האתר או השרתים והרשתות המאחסנים את האתר; (ד) לעקוף את כל האמצעים בהם משתמש האתר על מנת להגן על פרטיות המשתמשים; (ה) ליצור סביבת דפדפן או לתחם (frame) או ליצור העתק (mirror) או לבצע קישור עמוק (deep linking) לכל חלק מהאתר, התוכן ו/או השירותים המוצעים בו ללא הרשאה מפורשת של בעלי האתר בכתב ומראש; (ו) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן, בין היתר באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך הפורטל ("Crawlers", "Automated Data Mining Tools" וכו'); (ז) להעביר או לאפשר גישה בכל דרך אחרת, בקשר לאתר, לתוכן ו/או לשירותים בו, כל נוזקת מחשב (malware), "תולעת" מחשב (worm), סוס טרויאני, באג, תוכנת ריגול (spyware) או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות האתר ו/או השירותים המוצעים; ו/או (ח) לקשר אתרים חיצוניים לאתר זה ללא רישיון מתאים; ו/או (ט) להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבו בעלי האתר בהעדר רישיון מתאים בכתב ומראש; ו/או (י) להפר אי אלו מתנאי השימוש.
 3. זכויות קניין רוחני
  • כל היצירות, התמונות, הסימנים (סמלילים, אייקונים סימני מסחר – לוגו), העיצובים, קוד המחשב הקשור בהם, שם המתחם וכל פרט אחר הקשור בהפעלת האתר הם קניינם הרוחני המלא של בעלי האתר ו/או ניתנו לה הזכויות בהם ו/או רישיונות השימוש בהם, בין אם הם רשומים על פי דין ובין אם לא, ובעלי האתר הם בעלי מלוא הזכויות בהם בישראל ובעולם.
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר כמפורט לעיל בלא רישיון מפורש בכתב מטעם בעלי האתר. כמו כן אין להציג את האתר ו/או חלק ממנו ו/או כל פרט ממנו במסגרת מקושרת (Iframe, Imbedded, Deep Link).
  • מפעם לפעם יתכן כי באתר מופיעים פריטי תוכן המפורסמים בידי צדדים שלישיים. זכויות הקניין הרוחני בפריטי תוכן זה אינם מוקנים לבעלי האתר ואין להם זכות, שליטה או אחריות ביחס לאלו.
  • בעלי האתר עושים מאמצים רבים על מנת לוודא כי כלל התוכן המופיע והמפורסם אינו מפר זכות יוצרים ו/או זכות בעיצובים ו/או זכות בסימני מסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת. אם למרות כל אלו חלה טעות ונמצא תוכן מוגן של אחרים באתר, הנכם נדרשים לפנות לתיבת הפניות שלנו ב law@gmail.com ואנו נפעל להסדרת השימוש בתוכן זה.
 4. אחריות ושרות
  • בעלי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה מהסתמכות על האמור באתר זה, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  • נפלה טעות קולמוס בתיאור המובא באתר, לא יחייב הדבר את בעלי האתר או מי מטעמם.
 5. הצהרת נגישות – ראה בקישור כאן
 6. מדיניות הפרטיות – ראה מפורטת כאן
 7. טכנולוגיות מוטמעות מחשב
  • בעת השימוש באתר ו/או כחלק מהליך הגעתך לאתר, לרבות באמצעות קמפיינים שיווקיים שלנו ברשתות החברתיות, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות מוטמעות מחשב כגון "עוגיות" (cookies), תגיות פיקסל ("תגיות הפיקסל") וטכנולוגיות נוספות. השימוש בטכנולוגיות המוטמעות חלקן נשמרות על גבי מכשירך ומאפשרות הפעלת מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, להקל ולפשט את חוויית השימוש באתר. ניתן לנטרל את השימוש בטכנולוגיות מסוג "עוגיות" במכשיר ממנו אתה משתמש, ואולם נטרול השימוש בטכנולוגיה זו יכול ויפגום בחוויית המשתמש באתר.
  • בעלי האתר אוספים ועושים שימוש במידע לא אישי של משתמשים באמצעות כלי פרסום שונים מטעם חברות פרסום צד שלישי בהם Google, Facebook וכיוצ"ב. בעלי האתר רשאים לשתף מידע לא אישי של המשתמש עם אותן חברות ו/או גופי פרסום צד שלישי ואף לקבל מהן מידע לא אישי אודות המשתמש, וזאת למטרות המפורטות לשם שיפור השירות, אבטחה, סטטיסטיקה, פרסום וכיוצ"ב.
 8. דיוור ישיר
  • משתמשים אשר יבחרו בכך יהיו רשאים להיכלל על רשימות התפוצה האלקטרוניות של האתר.
  • משתמש אשר נרשם לרשימת הדיוור והשאיר את פרטיו מאשר שימוש בפרטים אלו לצורף מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות של בעלי האתר ושותפי האתר ומעת לעת. מסירת פרטים חלקיים עלולים לפגום באפשרות קבלת הדיוור ועל כן יש להקפיד במתן פרטים נכונים. אי השלמת הפרטים או מתן פרטים שגויים מהווה חלק בלתי נפרד מהסכמת המשתמש לקבל מידע בדיוור.
  • חל איסור להשאיר פרטים של אחר או לרשום אחר לרשימת הדיוור שלא בהסכמתו של אותו אדם וללא נוכחותו של אותו אדם במועד הרישום.
  • ההרשמה לדיוורי האתר ניתנת לביטול והסרה בכל עת. אם ניסיתם להסיר את עצמכם מרשימת הדיוור והנכם עדיין מקבלים דיוורים, אנא פנו אלינו לתיבת השירות שלנו בצירוף כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ואנחנו נדאג שתוסרו מרשימת הדיוור. ניתן גם לפנות בכל דרכי הקשר האחרים שבשולי האתר לשם בקשה להסרתכם מרשימת הדיוור.
  • עם ההצטרפות לרשימת הדיוור של האתר המשתמש מסכים כי בעלי האתר יהיו רשאים להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש לצורך דיוור של עדכונים שוטפים ו/או אישורים ביחס לפעולות שנעשו על ידו ו/או תכנים ו/או מידע באשר לשיפור השירותים המוענקים על ידי האתר ו/או פרסומות וזאת בכלל מידע כללי ודבר פרסומות כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח–2008. בעלי האתר אינם אחראים לפרסומות וזאת בכלל לפרסומות מסחריות ו/או מידע המגיע מצד שלישי
  • בעלי האתר רשאים למנוע ו/או לבטל רישום ו/או להסיר מרשימת דיוור כל משתמש ומכל טעם שהוא, לרבות ולא רק בשל מתן פרטים שגויים או חלקיים, באם יתגלה כי רישום הפרטים נועד לפגוע באחר ו/או להתחזות לאחר ו/או לביצוע מעשה בלתי חוקי, במטרה להתחרות באתר או לעשות שימוש אסור בקניינה.
 9. סיכונים הקשורים לרשת האינטרנט: בעלי האתר משקיעים מאמצים רבים בהגנת המשתמש מפני סיכונים הטמונים ברשת האינטרנט ובמערכות מחשוב בכלל, נוכח פעילות האתר וההתקשרות עם המשתמש וזאת באמצעות אמצעי אבטחת מידע ומחשוב מתאימים. למשתמש ידוע כי אין ביכולתם ו/או בשליטתם של בעלי האתר למנוע לחלוטין את חדירתן ופעולתן של תוכנות מזיקות ו/או קודי מחשב ו/או גורמים עוינים שונים אשר עשויים לפגוע בפרטיותך, לעקוב אחר תעבורת הרשת, לפרוץ למאגרי המידע של האתר ו/א ולשרתיה, להתחזות לאתר, לבצע התחזות, תרמית או הונאה מקוונת ו/או לחבל בכל דרך אחרת במשתמש. בעלי האתר ממליצים לגלוש באחריות ובזהירות ומבקשת את המשתמש להודיע להם על כל פגם ו/או חשד המופיע באתר והיכול להצביע על פעילות זדונית ו/או מסוכנת באתר. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו של מי מהצדדים.
  ידוע למשתמש כי בעת השימוש באתר יידרש שימוש בזיכרון פנימי של המכשיר אליו משודר האתר וכי שימוש זה יכול להשפיע על רציפות השימוש במכשיר, במהירות פעילותו של המכשיר, בזמינות המכשיר להפעיל במקביל אתרים או אפליקציות אחרות והגבלות נוספות. המשתמש לא יבוא בכל טענה כלפי בעלי האתר בגין אלו.
 1. כח עליון: בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. בעלי האתר משתמשים בתקני האבטחה המקובלים בכדי לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות המשתמש.
 2. תנאים נוספים
  • בעלי האתר אינם אחראים, ככל שיש כאלה, לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link). בעלי האתר אינם מתחייבים כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל או לתקינות הקישורית.
  • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
  • בעלי האתר שומרים על זכותם לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

מועד עדכון התקנון וההצהרות שבו – פברואר 2023

לקוחות ממליצים

דילוג לתוכן