יש לכם חוב אבל אין כסף לשלם? אחד הפתרונות הוא פירעון בתשלומים

יש לכם חוב אבל אין כסף לשלם? אחד הפתרונות הוא פירעון בתשלומים

רבים נמצאים במצב דומה למצב שלכם: יש לכם חוב, נפתח נגדכם תיק בהוצאה לפועל – אבל אין לכם יכולת לפרוע מידית את החוב כולו, וגם אין לכם נכסים שיוכלו לשמש לפירעון החוב. הדאגה והתסכול הם עצומים, ומהווים נחלתם של הרבה מאוד חייבים, במיוחד בתקופה האחרונה בעקבות משבר הקורונה.

מערכת ההוצאה לפועל מכירה במצבים האלה, ומאפשרת לחייבים לפרוס את פירעון החוב לתשלומים, באחת משתי דרכים: תשלום לפי צו תשלומים, ותשלום לפי כללי מנהל ההוצאה לפועל, כך תפרעו מהכנסותיכם העתידיות ובהתאם ליכולת הכלכלית שלכם. אם תתמידו, זה ייטיב עם הזוכה, וגם אתכם – משום שהחוב יקטן עד לסגירת התיק נגדכם, וכך תוכלו לפתוח בפרק חדש בחיים.

יתרון נוסף לתשלום רציף עקבי לפי צו התשלומים – הפחתת שיעור ריבית הפיגורים שתיצבר על יתרת החוב בתיק ב 25%, ובנוסף, לא ינקטו נגדכם הליכי גבייה מסוימים, למשל: הליך עיקול משכורת, עיקול חשבון בנק, עיקול מיטלטלין, הגבלת רישיון נהיגה ועוד. כך שהעקביות משתלמת מכל ההיבטים. מובן שהקלות אלו יופסקו אם תפסיקו לשלם את חובכם כנדרש.


מתי ניתן לקבל פריסה של החוב לתשלומים?

הוראה לתשלום בשיעורים, כלומר פריסה לתשלומים, תתאפשר במקרים הבאים:

 1. בהתאם לכללי מנהל מערכת ההוצאה לפועל.
 2. בצו תשלומים לבקשת חייב שנקבע לאחר שרשם ההוצאה לפועל חקר את יכולתו הכלכלית.
 3. בצו תשלומים שניתן במעמד הבירור או ההבאה.
 4. בצו תשלומים שניתן במסגרת צו איחוד תיקים.

אפשרות זאת לא קיימת בתיקי מזונות, זאת מכיוון שלעניין זה נקבע הסדר מיוחד בחוק אשר מסדיר בנפרד את אופן ומשך פריסתו של חוב עבר במזונות.


איך אני מבקש פריסה של החוב לתשלומים?

אתם זכאים לבקש ממנהל לשכת ההוצאה לפועל שיכיר בכם כ"חייבים משלמים", אם:

 1. שילמתם לפחות שלושה תשלומים במועד, באופן עקבי ורצוף, לפי צו התשלומים שנקבע על ידי רשם ההוצאה לפועל, והמשכתם לשלם במועד את התשלומים שנקבעו עד מועד מתן ההחלטה.
 2. שילמתם תשלום אחד לפי כללי "טבלת המנהל" והמשכת לשלם עד למתן ההחלטה, וזאת אם חלה על התיק הוראת תשלום לפי כללים. כלומר, מנהל מערכת ההוצאה לפועל רשאי לקבוע כללים לגבי תשלום חובות במלואם או בפריסת תשלומים כפי שמופיע באזהרה (הודעה על פתיחת תיק בהוצאה לפועל) בחובות עד סכום של 20,000 ₪.


מה יוכר כתשלום?

 • סכום חודשי שהתקבל כתוצאה מהליך גבייה שננקט בתיק או בתיק אחר המתנהל נגדכם, גם אם לא ביצעתם תשלום בעצמכם.
 • סכום חודשי שהתקבל כתוצאה ממספר הליכי גבייה שננקטו, כאשר כל אחד מהם הניב חלק מהסכום החודשי, ובמצטבר התקבל הסכום החודשי של הוראת התשלומים או גבוה ממנו.


במקרים הבאים, יעביר מנהל לשכת ההוצאה לפועל את הבקשה להחלטת רשם ההוצאה לפועל:

 • הגשתם את הבקשה בצירוף אישור על תשלום לזוכה בתיק.
 • הגשתם את הבקשה בהסתמך על כספים שהתקבלו בתיק כתוצאה מהליכי גבייה שבוצעו באותו תיק או בתיק אחר.
 • המנהל סבור כי אי נקיטה, עיכוב או ביטול של אחד או יותר מההליכים המפורטים בחוק עלולים לסכל את גביית החוב.
 • המנהל נתקל בקושי להחליט בדבר התקיימות התנאים להכרה בכם ב"חייבים משלמים".


אם תתקבל בקשתכם, בין אם על ידי מנהל ההוצאה לפועל או על ידי רשם ההוצאה לפועל, אלו ההקלות שבהן תזכו בתיק שבו ניתנה ההכרה:

 • הפחתת הריבית שתיווסף לחוב ב- 25% ממועד ההכרה ואילך, דבר שכמובן יתמרץ אתכם להמשיך ולשלם את החוב כדי לשמור על שיעור הריבית המופחת.
  הפחתת הריבית היא ביחס לחוב – ולא ביחס לאדם שחייב כסף. כלומר, אם מדובר בחוב שמשותף לכמה חייבים, ואחד החייבים יוכר כ"חייב משלם" – תחול הפחתת הריבית על החוב בתיק, ולפיכך הריבית תופחת בפועל גם עבור החייבים האחרים בתיק, אפילו אם לא הוכרו כ"חייבים משלמים".
  שימו לב, כי גם אם כמה חייבים בתיק הוכרו כ"חייבים משלמים", לא תהיה הפחתת ריבית כפולה, הפחתת הריבית תהיה עד 25%.
  במקרה שבו בוטלה ההכרה כ"חייב משלם" והפחתת הריבית בוטלה – לא תינתן בשנית הפחתת ריבית, גם אם תוכרו שוב כ"חייב משלם".
  ניתן להגיש בקשה להכרה כ"חייב משלם" גם בתיק איחוד.
 • כמו כן, לא ינקטו נגדכם הליכי גבייה מסוימים, למשל: הליך עיקול משכורת, עיקול חשבון בנק, עיקול מיטלטלין, מימוש עיקול רכב (תפיסת רכב), הגבלה מלקבל, להחזיק או לחדש רישיון נהיגה ועוד.

הרציונל הוא שהליכי הגבייה מבוצעים לא כדי להעניש אתכם, אלא כדי לתמרץ אתכם לשלם את החוב. ברגע שאתם משלמים את החוב כסדרו – אין סיבה להטיל את הליכי הגבייה הללו.


הוכרתי כ"חייב משלם". האם הזוכה יכול להתנגד?

 1. בהחלט. גם אם הוכרתם כ"חייבים משלמים", הזוכה יוכל לבקש לבטל את ההכרה, אם לא מתקיימים התנאים לקיומה. למשל, אם לא שילמתם את התשלומים המינימליים לצורך ההכרה.
  אם הזוכה הגיש בקשת ביטול להחלטה בדבר היותכם "חייבים משלמים" לאחר שההכרה נכנסה לתוקף, והרשם החליט לבטלה – הביטול של ההקלות שקיבלתם יחול רק החל ממועד החלטת הרשם ולא רטרואקטיבית.
  ביטול ההכרה יביא גם לביטול הפחתת הריבית וביטול עיכוב ההליכים.
  מתי יורה הרשם על נקיטת הליך גבייה? רק אם הוא משוכנע בוודאות קרובה שאי נקיטה בהליכים עלולה לסכל את גביית החוב. במילים אחרות, נקיטת הליכים, לאחר שבוטלה ההכרה בכם כ"חייבים משלמים", תבוצע רק אם הרשם ישוכנע שהדבר הכרחי.
 1. אם הוכרתם כ"חייבים משלמים" אך הריבית המתווספת לחוב היא מכוח הסכם שלכם מול הזוכה, כך שהפחתת הריבית מפחיתה גם את ריבית הבסיס שנקבעה בהסכם – הזוכה יוכל לבקש להקטין את שיעור ההפחתה של הריבית.
  זה בסך הכל הגיוני, כי אם קבעתם הסכם בינכם לבין הזוכה, ובו קבעתם ריבית בשיעור מסוים, הזוכה הסתמך על שיעור הריבית שנקבע ביניכם מראש ולכן עליכם לעמוד בהסכם; זה מצב שונה ממקרה שבו לא קבעתם ביניכם דבר בנוגע לשיעור הריבית, וכעת אתם נהנים מהפחתה שלה.
 1. הזוכה רשאי לבקש לבטל את ההכרה בכם כ"חייבים משלמים", אם הפסקתם לשלם את התשלומים שנקבעו לכם. למה נקבעו מספר תשלומים? כדי לאפשר לכם להתמודד עם אירועים בלתי צפויים בחיים ולאחר מכן לשוב לשלם כנדרש. כך מתמרצים אתכם לשמור על ההכרה, ולשוב לדרך המלך ולשלם באפיק התשלומים הסדור.


בוטלה ההכרה בי כ"חייב משלם". מה ההשלכות, ומה אני יכול לעשות?

דבר ראשון, כשמבוטלת ההכרה בחייב כמשלם, יבוטלו גם ההקלות שנובעות מכך, כמו הפחתת ריבית הפיגורים וביטול עיכוב הליכי הגבייה. ההקלות יבוטלו החל ממועד ביטול ההכרה. בהמשך לכך, אתם גם לא תהיו זכאים להפחתת ריבית נוספת באותו התיק.

עם זאת, תינתן לכם האפשרות להגיש בקשה, לפני כניסת הביטול לתוקף, שלא לבטל את ההכרה. מתי זה אפשרי? אם תנאי החוק לביטול ההכרה לא מתקיימים, או אם מתקיימים טעמים מיוחדים לאי ביצוע התשלומים במועד. לכן, אתם והזוכה תקבלו ממנהל ההוצאה לפועל הודעה על ביטול ההכרה, שתיכנס לתוקף רק שלושים ימים לאחר שליחתה, כדי לאפשר לכם להגיש תגובה ולנסות למנוע את הביטול.

שימו לב! אתם רשאים, בכל עת, להגיש בקשה לשינוי הוראת תשלום או לשינוי כל צו תשלומים, אם חל שינוי ביכולתכם הכלכלית לפרוע את החוב בתשלומים שנקבעו.

בנוסף, הרשם יכול להחליט לא לבטל את ההכרה בכם, בין השאר בהתחשב במספר התשלומים שכבר שילמתם ובנסיבות אי התשלום. במילים אחרות, אם הייתה לכם מעידה חד פעמית, או אם נכפו עליכם נסיבות שלא תלויות בכם, וזו הסיבה שבגללה הפסקתם לשלם במועד – יש לכם הזדמנות לתקן. וגם המערכת תרצה לאפשר לכם לתקן ולשוב לשלם במועד – כי מטרת כל הצדדים שהחוב ישולם באופן היעיל ביותר.

המידע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי והוא בגדר מידע כללי בלבד.

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

השאירו את הפרטים שלכם כאן ונחזור אליכם בהקדם

לקוחות ממליצים

דילוג לתוכן