מהו עיקול צד שלישי, וכיצד תפעלו במצב כזה?

מהו עיקול צד שלישי, וכיצד תפעלו במצב כזה?

עיקול צד שלישי הוא עיקול של נכס שלכם, שנמצא אצל מישהו אחר. למשל, עיקול על חשבון הבנק, עיקול על המשכורת שלכם שנמצאת אצל המעסיק, עיקול אצל חברת הביטוח, ועוד. למישהו האחר, שאצלו נמצא הנכס שלכם – קוראים בשפה משפטית: "צד שלישי". צד שלישי יכול להיות אדם, או גוף – תאגיד, רשות ממשלתית וכו'.

רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על עיקול נכס אחד שלכם, או כל נכסיכם, הנמצאים בידי צד שלישי.

הרעיון הוא גבייה יעילה של החוב, באמצעות שליחת זרועות צו העיקול עד לנכסי החייב שלא נמצאים בידיו. אחרת, עלולים חייבים להעביר את נכסיהם לידי אנשים אחרים, קרובי משפחה או חברים, בתקווה לחמוק מעיקול, וכתוצאה מכך- מגביית החוב.

באילו מצבים ניתן להטיל עיקול צד שלישי?

זוכה רשאי לבקש עיקול צד שלישי לאחר שפתח נגדכם תיק בהוצאה לפועל, מכמה סיבות:

 1. נשלחה לכם אזהרה, אך לא השבתם לאזהרה;
 2. אם אתם לא עומדים בצו התשלומים שנקבע לכם;
 3. אם לא פרעתם את החוב.

האם הצד השלישי מחויב לשתף פעולה?

מרגע שניתן צו עיקול, מחויב הצד השלישי לפעול לפי החוק ולמסור את הנכסים המעוקלים שבידיו. אם לא ימלא את חובותיו ללא סיבה מוצדקת, יתכן שיחויב בעצמו בתשלום החוב – בתנאי שהחיוב לא יעלה על שווי הנכס או על סכום החוב – וכל עוד אתם, החייבים, לא שילמתם אותו. לדוגמה: צד שלישי שקיבל צו עיקול אך במקום למסור את הנכס, הוציא אותו מידיו – במצב כזה הוא עלול לשאת בתשלום החוב.

אגב, אם לא נמצא בידיו הנכס המעוקל, יכול להודיע הצד השלישי שאין בידו נכסים שלכם ושלפי ידיעתו לא יגיעו לידו נכסים שכאלה. במקרה כזה, יוכל הרשם לבטל את העיקול בידי צד שלישי, אם טענת הצד השלישי אכן נכונה. אגב, ישנם מצבים נוספים שבהם אפשר לבטל עיקול בידי צד שלישי, נגיע אליהם בהמשך.

מאחר שהצד השלישי יכול להיות, כאמור, אדם או גוף – יתכנו סיטואציות שונות שבהן צד שלישי כלשהו מקבל הודעה על עיקול נכסים שבידיו:

עיקול על חשבון בנק

במסגרת הליכי עיקול, ניתן לעקל את חשבונות הבנק של החייב, כמו חשבון עובר ושב (שירות בנקאי לניהול הפעילות הפיננסית השוטפת: הפקדת משכורת, משיכת כספים, הוראות קבע וכו'), משכורות המועברות לחשבון וכל הכנסה אחרת. המטרה היא, כאמור, לתפוס את כספי החייב לשם גביית חובות כלפי הזוכה.

מה אתם יכולים לעשות אם הוטל עיקול על חשבון הבנק שלכם? קודם כל, תוודאו שהאזהרה נשלחה אליכם כדין. במידה ואכן קיבלתם אזהרה, ולא פעלתם בהתאם להוראותיה ומדובר בפעולת גבייה, כדאי לפעול להסדרת החוב בהתאם ליכולתכם הכלכלית, והאפשרויות השונות העומדות לרשותכם: לשלם את מלוא החוב, לנסות להגיע להסדר עם הזוכה, להגיש בקשה לצו תשלומים ועיכוב הליכים, והכל, כפי שיפורט בהמשך.

עיקול על משכורת

לעיקול משכורת יש השלכות מרחיקות לכת על החייב ועל בני משפחתו, מפני שלרוב, כספים אלו משמשים לתשלום דמי מחיה וקיום.

חשוב שתדעו, שלפי החוק אסור לעקל את מלוא השכר שלכם (למעט בתיק מזונות), משום שחובה להשאיר בידיכם סכום מינימלי שמאפשר קיום בסיסי שוטף. הסכום המינימלי משתנה מחייב לחייב, בהתאם להיקף שכרו ולמצבו המשפחתי. כפי שניתן לראות גם בהליכי גבייה אחרים בהוצאה לפועל, מנגנון הגבייה לא אמור להפוך את החייב לחסר יכולת ולנטל על החברה; הרעיון הוא להבטיח לחייב ולמשפחתו קיום מינימלי בכבוד, תוך מניעה אפקטיבית של הברחת נכסים שתסכל את גביית החוב.

אותו איסור על עיקול מלוא משכורתכם, חל גם אם אינכם עובדים אך זכאים לדמי אבטלה, קצבת נכות, או כל הכנסה אחרת שאינה בגדר משכורת.

שימו לב: אם יש לכם חוב מזונות, זהו מקרה ספציפי, שבו ניתן להורות על עיקול מתחדש על משכורתכם המוחזקת בידי המעסיק. כך יחול הצו על המשכורת, באופן מתחדש, עד לגובה המזונות שעל החייב לשלם לזוכה ולא מעבר לכך. אמנם זהו צעד די דרמטי, אך הוא מקבל חשיבות מאחר ומדובר בחוב מזונות, שנועד להבטיח את סיפוק צרכי הילדים.

נכסים הפטורים מעיקול צד שלישי

מאותו רציונל לאפשר לכם, החייבים, קיום שוטף בסיסי – נקבע איסור נוסף שלא מאפשר לעקל סוגי נכסים מסוימים. למשל, נכסים הדרושים למחייתכם המינימלית ממשלח ידכם או ממקורות כספיים, ממשלתיים וציבוריים, כגון:

 1. נכס שאינו ניתן לעיקול לפי כל דין – כלומר, נכס שלפי החוק, תקנות, צווים וכיו"ב, אסור לעקלו.
 2. תשלום מזונות שהצד השלישי מחויב להעביר לכם, על פי פסק דין או על פי הסכם שאישר בית משפט.
 3. כספים המגיעים לכם ממשרד הבינוי והשיכון כמענק השתתפות בשכר דירה;
 4. כספים המגיעים לכם ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים כדמי ליווי לעיוור;
 5. גמלאות וקצבאות שמשולמות לכם מהמוסד לביטוח לאומי – לא ניתן לעקל במשך התקופה הקצובה בחוק. במקרה הזה, הפטור מעיקול מוגבל בזמן, מתוך נקודת הנחה שגמלאות וקצבאות מטרתן שיפור תנאיכם הסוציאליים; אם לא משכתם את הכספים בתוך תקופה זו, ההנחה היא שהם לא נחוצים לכם, וכך הם מאבדים מהצביון הסוציאלי שלהם.

לעומת זאת, במקרה של תיק מזונות ניתן לעקל, ללא הגבלה, גמלאות וקצבאות המגיעות לכם מהמוסד לביטוח לאומי.

עוקלו נכסים בידי צד שלישי. מה קורה עכשיו?

לאחר שהוטל העיקול ונתפסו כספים או נכסים, יכול הזוכה בתיק להגיש בקשה למימוש העיקול. כלומר, הוא יכול לבקש למכור את הנכסים או לממש את הכספים המעוקלים ולהעביר את התשלום שהתקבל לתיק ההוצאה לפועל, לפירעון החוב.

בשלב זה, הרשם יצטרך להכריע האם לממש את הנכסים המעוקלים. אם יקבל את הבקשה, הוא יורה לצד השלישי להעביר את כלל הכספים או הנכסים המעוקלים לתיק.

האם ניתן לבטל עיקול בידי צד שלישי?

אפשר לבקש לבטל את העיקול. במצב כזה, עומדות בפניכם מספר אפשרויות:

 1. לשלם את מלוא החוב בתיק שבו בוצע הליך הגבייה. כלומר, העיקול.
 2. להגיש בקשה לפריסת החוב לתשלומים חודשיים, ובמקביל להגיש בקשה לביטול העיקול. כלומר, אם אין באפשרותכם וביכולתכם הכלכלית לשלם את מלוא החוב, אתם יכולים לפנות לרשם ההוצאה לפועל בתיק בו בוצע העיקול, ולהגיש בקשה למתן צו תשלומים ועיכוב או ביטול הליכים.
 3. לנסות להגיע להסדר מול הזוכה. במסגרת ההסדר שלכם מול הזוכה, אתם יכולים לסכם כי כל עוד תקיימו את תנאי ההסדר ותעמדו בתשלומים, העיקול יבוטל או שיעוכב ביצועו. הרציונל לכך, מאחר והעיקול נועד להבטיח את פירעון החוב, פנייתכם לזוכה בבקשה להגיע עמו להסדר תשלום החוב מביעה נכונות ורצון אמיתי ועל כן הזוכה ייטה לבוא לקראתכם ולבטל או לעכב את הליך הגבייה.

כדאי לפעול להסדרת החוב מול הזוכה ולסכם על תשלומים שיהיו בהתאם ליכולתכם הכלכלית, כדי להבטיח את פירעון החוב לאורך זמן, וכל זאת ללא נקיטת הליכי הוצאה לפועל מיותרים כנגדכם, דבר שעשוי לחזק את האמון שנפגע, בינכם לבין הזוכה, בשל הפרת קיום ההתחייבות כלפיו.

המידע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי והוא בגדר מידע כללי בלבד.

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

השאירו את הפרטים שלכם כאן ונחזור אליכם בהקדם

לקוחות ממליצים

דילוג לתוכן